بازدید مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از کارخانه _ فروردین ۱۴۰۰