نصب لوله های سرامیکی

1) تـمیز کـردن حلقه لاستیکـی بـا یـک پـارچه مـرطوب

2) استفاده از روان کننده در محل حلقه لاستیکی

3) قـرار دادن اسپیگت و ساکت لوله در راستای یکدیگـر

4) اعمال فشار لازم جهت اتصال لوله ها به یکدیگر